Om Tillväxt Motala

Motala har genomgått en drastisk utveckling de senaste 30 åren. Från att ha varit en industriort med flera dominerande industrier har kommunen utvecklats till en småföretagarkommun. Idag har över 90 % av företagen 9 anställda eller färre och de största företagen har runt 300 anställda.

I början av 2000-talet togs beslut om satsningar på infrastrukturen i och runt Motala med byggandet av Motalabron över Vättern som den mest påtagliga förändringen. Företagen i kommunen insåg att åtgärder behövde genomföras för att möta den stora förändringen och för att utnyttja de möjligheter som skapades. Även Motala kommun insåg behovet av förbättringar och samarbetet mellan kommunen och näringslivet utvecklades genom att nya forum, såsom ”positiva klubben”, skapades.

Så småningom behövde samarbetet formaliseras och i början av 2011 bildades den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala med ett 100-tal företagare och Motala kommun som medlemmar. Avsikten var att skapa ett forum för samarbete och att ge företagen i Motala en möjlighet att tillsammans med kommunen påverka utvecklingen. Hösten 2011 bildade föreningen Tillväxt Motala AB för att möta de planer som kommunen hade på att upphandla näringslivstjänster.

Företagets nuvarande uppdrag innefattar:

  • Nätverksbyggande och företagsservice
  • Företagsetablering
  • Handel- och besöksnäringsverksamhet
  • Platsmarknadsföring
  • Företagsarena
  • Evenemangsstrategi

Idag har Tillväxt Motala Ekonomisk förening drygt 300 medlemsföretag och arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för Motalas bästa, stärka framtidstro och vi-känsla. Föreningens medlemmar indelas i åtta branschråd i syfte att generera fler affärer och tillväxt i Motalas näringsliv. Samtliga av Tillväxt Motalas medlemsföretag har som medlemsförmån bjudits in att delta i aktuellt branschråd. Föreningen har som mål att samla näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och leva i Motala kommun.