Nya trädstigar i Motala

Ökad kunskap och trygghet. Det är syftet med de trädstigar för barn som Motala kommun anlägger. Genom att följa Bella Blåmes på stigar genom skogen kan barn och vuxna lära sig mer om naturen.

lona-logo

Motala kommun har genom ett så kallat LONA-projekt fått pengar för att göra trädstigar för barn. LONA är statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt som man ansöker om hos länsstyrelsen. Under projektet kommer sammanlagt elva stigar att anläggas runtom i Motala kommun.

Tanken är att trädstigarna ska öka både barn och vuxnas kunskaper om vår svenska natur. De ska också bidra till barnens utomhusvistelse och friluftsliv i skolan. Samtidigt blir barnen mer trygga att vistas i skogen och deras kunskap om naturen ökar. Det blir även ett redskap för förskolelärare och lärare i deras utomhuspedagogik och naturkunskapsundervisning.

– Stigarna är till för alla, som skolor, förskolor och allmänhet. Skyltarna placeras oftast vid redan befintliga stigar men på vissa ställen där det inte finns någon stig får det bildas en stig naturligt när barn och vuxna går för att läsa på skyltarna, säger kommunekolog Hilda-Linn Berglund.

I somras invigdes en trädstig vid Dansäterskolan i Borensberg. Den ideella skolskogsgruppen har tillsammans med skolan gjort ramar till skyltarna och bestämt var skyltarna ska stå. De har också gjort egensnidade fåglar som sitter längs med stigen. Stigen har varit mycket uppskattad under sommaren den suttit uppe.

I närheten av skolor

Nu går projektet alltså vidare. Trädstigarna placeras ut i skolskogarna i Tjällmo, Fågelsta, Fornåsa, vid Bergvallaskolan och vid Mariebergsskolan. Det blir även en stig i Godegård i närheten av skolan, vid kärleksstigen längs med Östgötaleden. I Nykyrka kommer en stig att gå vid ishockeybanan. Trädstigar anläggs även i Fålehagen vid slutet av Fogdegatan och i det nya naturreservatet i Karshult.

– Vi har försökt att sprida ut trädstigarna runtom i Motala kommun. Placeringarna har tagits fram i samarbete med skolor och föreningar, säger Hilda-Linn Berglund och fortsätter:

– Vi har skyltar om asp, gran, fågelbär, sälg, ek, björk, rönn, hassel. Nyligen togs även skyltar om ask, klibbal, lönn och tall fram. De kommer att användas i de stigar som ska anläggas.

Samarbete med föreningar

I trädstigarna skyltas med de trädslag som finns längs med stigen. Skyltarna ska sättas upp under hösten, vintern och våren.

– I Västanvik har vi genom ett samarbete med Västanvik samfällighetsförening gjort en naturstig. Föreningen har visat ett stort engagemang i att göra naturstigen och har lagt ner mycket jobb. Där finns trädstigsskyltarna med, men här finns även skyltar om olika djur, säger Hilda-Linn Berglund.

Stigen i Västanvik har medfinansierats av Region Östergötland. Samfällighetsföreningen har även satt upp fågelholkar målade med olika motiv, bihotell och gjort en liten rastplats med sittplatser. Skyltarna har precis nyligen satts upp och tanken är att stigen ska invigas till våren 2020.

Det finns sedan tidigare, utanför projektet, två trädstigar i centrala Motala. En vid lekplatsen på Skottgatan och en i Bondebacka. Den sistnämnda ska kompletteras med några nya skyltar.

Alla stigarnas placeringar kommer att markeras på naturkartan.

Publicerad: 31 oktober 2019
Senast uppdaterad: 25 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?