Stor kartläggning av kompetensbehov

Det stora samverkansprojektet Jobbanalysen med syfte att kartlägga kompetensbehovet i Motala är nu färdigställt. Med insikter från över sjuhundra företag har Arbetsförmedlingen, Motala kommun och Tillväxt Motala kunna sätta ord på såväl nuläge som framtid.

annie-gray-382969-unsplash

Jobbanalysen är ett unikt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Motala kommun och Tillväxt Motala, som påbörjades 1 september 2016 och färdigställs 30 juni i år. Syftet med projektet är att kartlägga de kompetensbehov som finns i Motala på 1-5 år.  

Totalt har 700 företag intervjuats, varav 120 av dessa besökts. Därutöver har projektet deltagit i de flesta arenor där det lokala näringslivet möts, som exempelvis de branschråd som drivs av Tillväxt Motala AB, företagsfrukostar och hearings.

Högkonjuktur orsak till personalbrist

Den högkonjunktur som vi befunnit oss i de senaste åren har gjort att möjligheterna att hitta erfaren personal som kan anställas omgående inte finns tillgänglig på samma sätt som tidigare, och det råder därför stor personalbrist inom de flesta branscher.

Att många svenska arbetsgivare saknar utbildad personal är för många ingen nyhet. Visserligen har rörligheten mellan arbetsplatser ökat, men den räcker inte till utefter den efterfrågan som finns. Kenneth Johansson, har jobbat med Jobbanalysen under den senare perioden av projektet.

– Många företag säger att man inte rekryterar aktivt längre då det tar så mycket tid om man vill hitta någon med den erfarenhet som kan krävas. Företagen menar att de i många fall istället för vänta på att det dyker det upp någon med erfarenhet, och att de då anställer denne direkt, säger Kenneth.

Bygg, industri och fordon i störst behov av kompetens

Byggsektorn hade under 2018 en ”all time high” och man ser ingen förändring under 2019. Det är för få som utbildas i förhållande till efterfrågan vilket resulterar i stor brist på VVS-are, plåtslagare, mattläggare, målare, anläggningsarbetare, gräv och maskinförare, ställningsbyggare.

I industrin såg det snarlikt ut och samtliga orderböcker var även här fulla. Inte heller här ser man någon minskning under 2019. Precis som i byggsektorn är det för få som utbildar sig till verkstadsyrken i förhållande till både efterfrågan och kommande pensionsavgångar. Det råder störst brist på CNC-operatörer, kantbockare, pulverlackerare, underhålls- och servicetekniker, produktionstekniker och maskiningenjörer.

I kategorin fordon är det också här stor brist på utbildade, och orsaken är att det är för få som utbildas i förhållande till de pensionsavgångar som ligger framför branschen. Fordon är en bransch i ständig förändring, och 90 % av de tillfrågade företagen uppgav att det hade stora utmaningar att hitta personal. Erfarna bil- och båtmekaniker är mycket svårt att hitta och inom tunga fordon än svårare.

Handeln har det något enklare att hitta personal

Dagligvaruhandeln upplever det som lite lättare att hitta personal, som antagligen beror på att butikstjänster ofta ett ingångsjobb.

– I handeln tar man ofta emot praktikanter från skola och arbetsförmedling, och om det fungerar får dessa ofta någon form av anställning vid praktikperiodens slut, menar Kenneth Johansson.

På senare tid har det dock blivit svårare att hitta personer för timanställningar och extrapersonal. Det här kan förklaras till viss del med den högkonjunktur som vi befinner oss i, många av de som tidigare kunde hoppa in med kort varsel har fått andra mer fasta anställningar. 

Säljare med mer branschspecifika kunskaper är svårare att hitta och man utbildar oftast på plats.

Hotell och restaurang

Bristen på kockar och serveringspersonal är stor, framförallt inför sommarhalvåret då efterfrågan ökar markant. Men bristen är påtaglig även övriga delar av året. Det är inte enbart restaurangbranschen som efterfrågar utbildade kockar. Livsmedelshandeln har även dem en ökad efterfrågan i och med att allt fler butiker idag har charkdiskar, och även tillagar mat – både som halvfabrikat som färdiglagat.

Inom branschen ser man också att det finns brist på bagare, kallskänkor och konditor. Det är för få som utbildar sig inom branschen, och vid större etableringar, som exempelvis Lalandia, så kommer efterfrågan att fortsätta öka och hjälpa branschen att uppåtgående trend men bristen blir än större om inget händer på utbildningssidan.

Förändrade rekryteringsvanor

På grund av den utveckling som skett så har företagen börjat anpassa sig till den genom att tänka mer långsiktigt när man ska rekrytera. Det går inte som tidigare att försöka hitta någon personal med för kort varsel utan man får planera mer. Utbildning på företagen har ökat.

Snabbspår för nyanlända som Arbetsförmedlingen tillsammans med Motala kommun bedriver har varit framgångsrikt och flera företag har hittat kompetens därigenom. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen är andra stora rekryteringsbaser för att hitta personal.

Fler ungdomar till yrkesutbildningar

Utifrån den verklighet vi befinner oss i efter en så långvarig högkonjunktur, påvisar arbetet tre möjliga vägar att få tillskott till Motalas arbetsmarknad. Fler ungdomar skulle behöva gå yrkesutbildningar, vi behöver öka möjligheterna till validering av nyanlända och lokala jobbspår där företagen är med vid urval, praktik och anställning. Vidare behöver vi arbeta mer med den utpendling som finns idag.

– Motala har idag en utpendling på drygt 6600 personer om dagen, personer som besitter en hel del kompetens som Motala skulle kunna dra nytta av, fortsätter Kenneth.

Drygt 6600 personer utpendlar varje dag från Motala till andra kommuner. Här finns en enorm kompetensbank som mycket väl skulle kunna passa in i den efterfrågan som finns.

Kenneth ser mer möjligheter än innan med projektet:

– Det finns lösningar på den kompetensbrist som finns, det vi behöver göra är att fortsätta samverka kring frågorna för att ta oss vidare.

Publicerad: 10 juni 2019
Senast uppdaterad: 24 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?